REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA PLATFORMIE ROBODOHOME.COM

§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Robocreator sp. z o.o. na platformie robodohome.com

§ 2
Poniżej użyte w Regulaminie określenia, należy rozumieć następująco:
1. Organizator – Robocreator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-702) ul. Głogowska 31/33, KRS 0000612843, NIP 7822619344, tel.: 606-299-977, e-mail: centrala@twojrobot.pl.
2. Platforma – strona internetowa pod adresem robodohome.com, na której świadczone są usługi przez Organizatora.
3. Usługi – wszelkie Usługi świadczone przez Organizatora na Platformie.
4. Użytkownik – osoba, która bezpośrednio korzysta z Usług świadczonych przez Organizatora.
5. Opiekun – osoba będą opiekunem prawnym Uczestnika, która założy konto na Platformie i dokona Opłaty za Usługi.
6. Opłata – ustalona przez Organizatora płatność za Usługi, warunkująca korzystanie z Usług.
7. Konto – przypisany do Opiekuna dostęp do treści na Platformie, niezbędny do korzystania z Usług.

§ 3
1. Usługi świadczone przez Organizatora opisane są na Platformie. Usługi polegają w szczególności na prowadzeniu dla Użytkowników zajęć online, wykładów, pokazów, jak i też interaktywnych aktywności.
2. Usługi przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 15 lat.
3. Dostęp do opisu Usług jest ogólnodostępny na Platformie. Nie jest wymagane posiadanie Konta i dokonywanie jakichkolwiek płatności.
4. Rozpoczęcie świadczenia Usług wymaga założenia Konta, dokonania Opłaty i dostępu do Internetu.
5. Dostęp do Usług przypisany jest wyłącznie dla jednego Użytkownika.
6. Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
a. komputera, lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
b. konta e-mail,
c. przeglądarki internetowej,
d. włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
7. W przypadku gdy do skorzystania z danej usługi wymagane jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, Organizator oświadcza, iż nie zapewnia takowego oprogramowania. Dostęp do oprogramowania leży po stronie Opiekuna. Korzystając z Usług Opiekun oświadcza, iż Użytkownik korzystać będzie wyłącznie z legalnych oprogramowani, do których posiada niezbędne licencje.

§ 4
1. Konto może założyć tylko osoba pełnoletnia – Opiekun Użytkownika.
2. Zakładając konto Opiekun podaje następujące dane– swoje imię i nazwisko, adres email oraz imię Użytkownika. Jednocześnie Opiekun ustawia do konta login i hasło, które jest znane tylko jemu. Opiekun nie powinien udostępniać hasła nikomu. Organizator nie ma dostępu do haseł Opiekunów, a jedynie do loginów.
3. W przypadku zapomnienia hasła, istnieje możliwość jego „zresetowania” za pośrednictwem Organizatora i ustanowienia przez Opiekuna nowego.
4. Adres email służy do potwierdzenia założenia Konta.
5. Warunkiem założenia Konta jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, polityki prywatności. Dodatkowo można złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, ze względu na to, że świadczenie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą Opiekuna przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy
6. Po założeniu Konta, celem uzyskania dostępu do Usług, Opiekun musi dokonać płatności za pośrednictwem platformy PayPal.
7. Zapłata przez PayPal kończy proces rejestracji i umożliwia korzystanie z Usług.
8. Konto może być powiązane tylko z jednym Użytkownikiem.
9. Istnieje możliwość posiadania więcej niż jednego Konta.
10. Po upływie terminu, na jaki został wykupiony dostęp, nie dochodzi do automatycznego przedłużenia ważności dostępu. Opiekun zobowiązany jest ponownie dokonać płatności za kolejny okres.
11. Niezależnie od danych osobowych, o których mowa powyżej, Organizator zbierać będzie dane statystyczne związane z ruchem na Platformie. Więcej szczegółów znajduje się w polityce bezpieczeństwa.
12. Konto Opiekuna zostanie usunięte na każde jego żądanie, jak również w terminie tygodnia, od dnia zaprzestania świadczenia Usług. W przypadku chęci ponownego uzyskania dostępu do Usług, niezbędne będzie założenia nowego Konta.

§ 5
1. Opłaty dokonywane są jedynie za pośrednictwem platformy PayPal, której właścicielem jest PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A..
2. Płatność wymaga posiadania przez Opiekuna konta w PayPal.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania PayPal.
4. Organizator oświadcza, iż PayPal przekazuje mu tylko te dane osobowe Opiekunów, które wynikają z zawartej z nim umowy. Organizator oświadcza, iż Opiekun, zakładając konto na platformie PayPal jest każdorazowo informowany, o zakresie danych, które będą w związku z korzystaniem z tej platformy przekazywane odbiorcom środków pieniężnych.
5. Poprzez dokonanie Płatności Opiekun uzyskuje dostęp do wszelkich treści znajdujących się na Platformie. Zwiększanie ilości nie treści nie wpływa na zwiększenie opłaty za okres już wykupionego dostępu.

§ 6
1. Zawarcie umowy na dostęp do Usług wymaga założenia Konta i dokonania Opłaty.
2. Wraz z dokonaniem Opłaty Opiekun zawiera umowę na bazie Regulaminu.
3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. W przypadkach innych, niż opisane w ust. 3 powyżej, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta.

§ 7
1. Wszelkie materiały znajdujące się na Platformie objęte są prawami autorskimi.
2. Organizator oświadcza, iż posiada do nich pełne majątkowe prawa autorskie, umożliwiające korzystanie z nich na Platformie
3. Organizator udziela Opiekunowi licencji do korzystania z umieszczonych na Platformie materiałów wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług. Opiekun uprawiony jest do wskazania (robi to w trakcie rejestracji Konta) jednego Użytkownika, który może korzystać z materiałów.
4. Licencja jest licencją jednostanowiskową i uprawnia do korzystania z Usług wyłącznie na cele edukacyjne.
5. Użytkownik/Opiekun ma prawo korzystać z udostępnionych materiałów na Platformie wyłącznie na niej, bez prawa ich dalszego udostępniania, zapisywania itd. Licencja udzielana jest wyłącznie dla jednej osoby.
6. Licencja do korzystania z materiałów ograniczona jest czasowo, do okresu, na który został wykupiony dostęp do Usług.
7. Licencja, o której mowa powyżej ma charakter niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania licencji na korzystanie z treści umieszczonych na Platformie.

§ 8
1. Usługi świadczone są przez czas, na który został wykupiony dostęp do Usług.
2. Po upływie czasu, na jaki został wykupiony dostęp, dostęp do Usług zostaje wyłączony.
3. W racie trwania okresu, na który został wykupiony dostęp do Usług, materiały udostępnianie będą przez Organizatora stopniowo, zgodnie z harmonogramem na Platformie. Późniejsze odtworzenie materiałów już udostępnionych będzie możliwe, do czasu zakończenia trwania okresu, na który wykupiono dostęp.

§ 9
1. Opiekunowi przysługuje prawo do reklamacji, w przypadku gdy dostęp do Usług będzie ograniczony, czy niemożliwy, dany materiał nie będzie działać, będzie wadliwy pod względem technicznym.
2. Reklamacje mogą być składane pisemnie, bądź za pośrednictwem emaila na adres centrala@twojrobot.pl. W reklamacji należy wskazać, na czym dokładnie polega wada Usługi.
3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 14 dni – odpowiedź wysyłana będzie w formie elektronicznej na adres, z którego przyszła, bądź w formie pisemnej.

§ 10
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, tj. 16.03.2020
2. Zmiany Regulaminu wymagają ogłoszenia na Platformie i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, chyba że Organizator postanowi co innego.